وکیل مالیاتی چه موضوعاتی را پیگیری خواهد کرد؟

اظهارنامه مالیاتی:

این سند گزارش گردش عملکرد یک سال مالی اشخاص حقیقی و حقوقی به اداره دارایی برای محاسبه و سپس پرداخت مالیات است. لذا ضروری است که پس از ثبت شرکت (آشنایی با وکیل امور ثبتی ) و شروع فعالیت نسبت به تدوین این گزارش و تقدیم آن به سازمان امور مالیاتی کشور اقدام گردد.

مالیات عملکرد به دو شکل مبتنی بر خوداظهاری و یا علی الراس قابل محاسبه است. چنانچه اطلاعات مندرج در گزارش اظهار نامه مالیاتی مورد تایید ممیزی مالیاتی قرار گیرد و برگه تشخیص مالیات صادر شود، در واقع مالیات بر اساس خودظهاری محاسبه شده است. در غیر این صورت اگر اشخاصی که از دادن اظهارنامه خود امتناع نمایند و یا اظهارنامه ای که ارائه داده اند از سوی اداره دارایی و سرممیزی تایید نشود مالیات به صورت علی‌الراس محاسبه خواهد شد یعنی مبتنی بر برآوردی که خود اداره مالیات بر اساس مقایسه با کسب‌وکارهای مشابه و شرایط لازم تعیین می‌کند.

مشاوره با یک وکیل امور مالیاتی و متخصص امر در زمان تنظیم اظهارنامه مالیاتی، می‌تواند از عواقب بعدی ناشی از عدم تایید شدن اظهارنامه جلوگیری کند.

 

جرایم مالیاتی:

کتمان فعالیتهای اقتصادی و درآمد آنها

جلوگیری از دسترسی مأموران مالیاتی به اطلاعات مالی خود یا اشخاص دیگر در مسیر اجرای ماده 18 قانون جرایم مالیاتی

جلوگیری از انجام تکالیف قانونی سازمان امور مالیاتی کشور و ضرر زدن به کشور

انجام معامله و یا عقد قرارداد به نام دیگران با هدف تخفیف یا عدم پرداخت مالیات مربوطه

عدم انجام تکلیف قانونی تنظیم و تقدیم اظهارنامه مالیاتی شامل اطلاعات درآمدی و هزینه‌ای به صورت سالیانه

معافیت‌ های مالیاتی:

یکی از ابزارهای سیاست‌گذاری دولت‌ها برای تروج و تحدید فعالیت‌های اقتصادی در زمینه‌هایی خاص تنظیم و تدوین قوانین و مقررات معافیت‌های مالیاتی است. اطلاع دقیق از این معافیت‌ها و شرایط احراز آنها می‌تواند نقش بسزایی در سودآوری بنگاه‌های اقتصادی ایفا کند. بسیاری از شرکت‌ها به دلیل عدم اطلاع کافی از شرایط و مفاد این قوانین، بخش قابل توجهی از تخفیفات مالیاتی که استحقاق دریافت آن را دارند از دست می‌دهند و از سوی دیگر برخی شرکت‌ها نیز با برآورد اشتباه از معافیت‌های مالیاتی مرتبط با کسب‌وکار خود، متحمل هزینه‌هایی پیش‌بینی نشده می‌شوند. به همین دلیل اطلاع از جزئیات قوانین و مقررات معافیت‌های مالیاتی که در سال های اخیر نیز با تغییرات متعددی همراه بوده است یکی از نیازهای واحدهای حقوقی و قراردادها در بنگاه‌های اقتصادی است که با مشاوره با مراکز تخصصی و وکیل امور مالیاتی به سادگی امکان‌پذیر خواهد بود.

جرایم مالیاتی چیست؟

 کلیه شرکت‌هایی که نام آنها در اداره ثبت شرکت‌ها به ثبت رسیده است مشمول قوانین و مقررات مالیاتی کشور هستند و باید به تکالیف و تعهدات مالیاتی خود عمل کنند.

 

همانطور که قوانین و مقررات مالیاتی مشمولان مالیاتی را به پرداخت به موقع مالیات در مهلت مقرر شده تشویق کرده و حتی در برخی موارد به عنوان مشوق‌های مالیاتی برای آنها معافیت در نظر گرفته‌اند در سوی دیگر به شدت با عدم اجرای تکالیف مالیاتی برخورد کرده و برای انواع مالیات‌ها، جرایم در نظر گرفته‌اند.

 

بر اساس قوانین و مقررات مالیاتی، در صورت عدم اجرای تکالیف مالیاتی یا تاخیر در انجام آنها، مشمولان مکلف به پرداخت جریمه می‌شوند.

 

به طور کلی صاحبان کسب و کار و شرکت‌ها با توجه به نوع فعالیت‌شان موظف به پرداخت انواع مختلف مالیات بوده که مهمترین آنها، مالیات بر ارزش افزوده، مالیات بر حقوق و دستمزد و مالیات‌های تکلیفی است که پیش‌تر درباره آنها چیستی و نحوه پرداخت آنها توضیحات لازم را ارایه کردیم.

ایندکسر