اجرای اولین پروژه طرح ملی ارتقای روشنایی معابر شهری آغاز شد