اقتصاد ایالات متحده حداقل از ابتدای بهبودی بعد از COV 245،000 شغل در ماه نوامبر اضافه کرده استداده ها نشان می دهد که نرخ بیکاری به 6.7 درصد کاهش یافته است.منبع: star-news.ir

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>