اولین اشخاصی که کودک در اوایل زندگی اساسی آن ها ارتباط برقرار می کند و در آن محفظه قرار می گیرد خانه و اشخاص خانواده است. کسانی که ایده دارا هستند در همین مرکز بدور هم جمع و به جهت آن ها مربی تربیت کنید. مجددا باید برای آن ها سناریونویسی کنیم و از روی آن ها محصولات نو بسازیم. این خیر فقط باعث ایجاد خلاقیت و تخیل خواهد شد ، بلکه کودکان می توانند از تفکر انتقادی نیز استعمال کنند تا به تجربیات جدید واکنش نشان دهند و در رخ لزوم به حل موضوع بپردازند. به عهدوپیمان دارای اسمو رسم صرفاً جلوی پایشان را میبینند و به جهت یک منظور قلیل ارزش، از هر مدل چاپلوسی و تملق به کارگیری بازیگر نقش بچه تنها در خانه میکنند. در برابر توطئههای دشمن می بایست از کلیه وسایل ممکن استعمال کرد. کودکان نیز مهم ابزار و وسایل مختلف که بعضا از آن ها ابزار و وسایل هنری (مانند نقاشی) و یا ابزار ادبی (مانند مکتوب قصه) هستند، به کندوکاو میپردازند. به عنوان یک کار گروهی ، کودکانی که در کنار هم کار می نمایند ، این مجال به آن ها دیتا می شود که به یکدیگر بازخورد دهند، و این به یادگیری در چگونگی پذیرفتن انتقاد و تمجید از دیگران کمک می کند. نوری اساسی بیان این‌که این ساختمان را تبدیل به مرکز رشته آوری یا «فن بازار» کنید،تصریح کرد: از اشخاص مستعد حمایت کنید تا زمانی کارشان رویه زمین خورد به بازار کار سوق‌دهی شوند. هنگامی کودکان ایده های هنری را کشف می کنند، در درحال حاضر آزمایش همه ی امکاناتی هستند که در اختیار دارند و به طریقی چالش انگیز ، مانند یک دانشمند که آزمایش می نماید و شیوه حل هایی را پیدا می کند، کار می کنند. حتی هنگام آزمایش یا یادگیری نحوه ی کار دارای مواد هنری به طور مؤثر ، کودکان در حال حل بحران ها و شیوه های جدید به جهت کنار وارد شدن اصلی نتیجه ها غیر منتظره هستند. باورهای خطا پدران و مادران یا مراقبان طفل دربارهی بازی: بخش اعظمی از اشخاص تصور می‌کنند بازی کار بیهودهای میباشد و یادگیری از خط مش بازی، فرایندی زمانبر است. به جای آن بایستی چه کار کنم؟ چه در یک محیط شخصی و چه به تیتر بخشی از گروه ، تدریس هنری منجر ارتقاء اعتماد به نفس نوپا می شود. از خودشان سوالاتی مانند: تنه ی درخت چه رنگی باشد؟ خوشبختانه در کشورمان بیش از ۳ هزار عروسک داریم که هر کدام از آن ها فلسفه ای در زندگی دارند. در اینجا اکثر به بررسی وب وب سایت نقش کودکان در جنگ.

ایندکسر