[ad_1]
عضو NRPLUS عضو

تی
او برای کودکان جنسی گیج کننده مبارزه کنید و اینکه چگونه یا اینکه مناسب است که در رشد جنسی آنها دخالت کند ، شدت دولت بایدن-هریس را افزایش می دهد. در جریان مبارزات انتخاباتی خود ، بایدن قول داد که قانون برابری را تصویب کند – قانونی که قبلاً توسط مجلس به تصویب رسیده است و برای بازتعریف جنسیت شامل “هویت جنسیتی” در قانون حقوق مدنی 1964 – طی 100 روز از زمان ریاست جمهوری خود . بایدن که در ماه اکتبر در تالار شهر ABC از یک رأی دهنده ، والدین “دختر تراجنسیتی” 8 ساله پرسید که قصد دارد در مورد سیاست های تراجنسی دولت ترامپ چه کاری انجام دهد ، بایدن گفت: “من این کار را می کنم.[ad_2]

منبع: star-news.ir