ایدئولوژی جنسیتی ، از کلاس تا کلینیک


عضو NRPLUS عضو

تی
او برای کودکان جنسی گیج کننده مبارزه کنید و اینکه چگونه یا اینکه مناسب است که در رشد جنسی آنها دخالت کند ، شدت دولت بایدن-هریس را افزایش می دهد. در جریان مبارزات انتخاباتی خود ، بایدن قول داد که قانون برابری را تصویب کند – قانونی که قبلاً توسط مجلس به تصویب رسیده است و برای بازتعریف جنسیت شامل “هویت جنسیتی” در قانون حقوق مدنی 1964 – طی 100 روز از زمان ریاست جمهوری خود . بایدن که در ماه اکتبر در تالار شهر ABC از یک رأی دهنده ، والدین “دختر تراجنسیتی” 8 ساله پرسید که قصد دارد در مورد سیاست های تراجنسی دولت ترامپ چه کاری انجام دهد ، بایدن گفت: “من این کار را می کنم.
منبع: star-news.ir

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>