بحث بدهی در دانشگاه نبرد بین فرهنگ و جنگ استترقی خواهان برای پرداخت یارانه به خانوارهای دموکراتیک با درآمد بالا نسبت به آمریکایی های با بودجه متوسط ​​بسیار خوشحال هستند.منبع: star-news.ir

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>