برخی از بانک ها همچنان درخواست لغو کارت برای وام کودک را دارند