ترامپ می گوید آزمایش رودی جولیانی از نظر ویروس کرونا مثبت بودرئیس جمهور روز یکشنبه گفت ، وودی شخصی رئیس جمهور ترامپ ، رودی جولیانی ، آزمایش ویروس کرونا مثبت است.منبع: star-news.ir

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>