این مرحله بسیار مهم است و سبب میشود دندانها کامپوزیت شده، کارایی بالایی مانند دندانهای طبیعی، داشته باشد. در این مرحله، حتی اگر عمل قرار دادن کامپوزیت دندان نیز به پایان رسیده باشد باز هم هنوز نحوه “گاز گرفتن” بیمار از نظر دندانپزشک کامپوزیت دندان چیست قیمت بسیار مهم است. اما برای کاشت لمینت سرامیکی، مینای دندان به اندازه ضخامت ونیرهای پرسلین ساخته شده در لابراتوار تراش میخورد.

کامپوزیت ونیر ها در مقابل لمینت دندان ها از استحکام و مقاومت در برابر رنگ کمتری برخوردار هستند اما هیچ یک از این دو را نمیتوا گفت که دائمی هستند و بعد از مدتی احتیاج به تعویض دارند. این مواد چسبنده یا همان چسب ونیر کامپوزیت، نسبت به مواد رنگ دهنده غذاها حساستر هستند. میدانیم که مواد سرامیکی کامپوزیت بهوسیله چسب به دندان چسبانده میشوند.

به هنگام رنگ کامپوزیت باید به موارد مختلفی توجه کرد. رنگ کامپوزیت دندان در هزینه ها تاثیر کمی دارد و معمولا هزینه کامپوزیت های دندانی از نظر رنگ در یک رنج است و تفاوت خاصی با هم ندارند. یعنی ممکن است مواد مورد استفاده در بلیچینگ ساختار مونومر و حجم ماتریس رزین و میزان فیلرهای بکار رفته در ماتیس کامپوزیت را کاهش داده و در نتیجه آسیبپذیری ونیر کامپوزیت را نیز افزایش دهند. محدود کردن مواد غذایی رنگ دهنده: مواد غذایی مانند چای یا قهوه بهشدت رنگ دهنده هستند؛ بنابراین خوب است مصرف آنها را به حداقل برسانید.

مراجعه به دندانپزشکی معتبر: همانطور که در این مقاله به آن اشاره کردیم، پایین بودن کیفیت مواد کامپوزیت و یا حتی چسب آن میتواند بهسرعت و در زمان بسیار کوتاهی پس از انجام کامپوزیت دندان باعث زرد شدن و تغییر رنگ آن شود. ونیرها از مواد بسیار بادوامی ساخته میشوند که توانایی تحمل فشار متوسط ناشی از جویدن مواد غذایی و نوشیدن مایعات و گاز زدن کامپوزیت دندان ضرر دارد خوراکیها را دارند.

ایندکسر