جو بایدن عنوان نهم سیاست متوهم و ریاکارانه است


عضو NRPLUS عضو

G
با توجه به با توجه به اینکه دولت بایدن انتقال بلیط های بزرگ به کپیتول هیل را دشوار می داند ، ترقی خواهان مشتاقانه بدنبال راه هایی هستند که رئیس جمهور منتخب بتواند یک طرفه سیاست خود را تغییر دهد. Voxبه عنوان مثال ، او طرح “10 کار بسیار مهمی که بایدن می تواند بدون سنا انجام دهد”. یکی نگهبان op-ed عنوان “در اینجا 277 سیاستی وجود دارد که بایدن می تواند در روز اول – بدون کنگره” اجرا کند.

اگرچه آنها نتوانستند به 277 برسند ، اما هیئت آموزشی آمریكا و لباسهای مختلفی كه آموزش عالی را ایجاد می كنند اخیراً به پایگاه مترقی پیوستند تا مجموعه مدیران عامل خاص آموزش را تحت فشار قرار دهند …
منبع: star-news.ir

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>