لاروها به رنگ رنگ زرد متمايل به سفيد، سر سياه رنگ و داراي دو ناحيه قهوه اي تيره روي پرونوتوم و بند آخر شكم. شاخك معمولی و كوتاه، رنگ عمومي تن قهوه اي خاكستري و منقوط به نقاط روشن. بند ششم شكم از مرحله پشتي رنگ زرد پر‌نور كه مشخص و معلوم بارز س کرم ابرسان صورت لدورا آفت است. از طرفی ویتامین سی دوچندان مکمل مهربانی برای کالا ضد لک و واضح کننده است. در شرايط حادتر ميتوان داروی Lomotil به جهت سفت كردن مدفوع بكار برد. سرمی به جهت روشنکردن پوستآلودگيهايي كه اين ایام روي پوست به هر بهانهاي جا خوش ميكنند، به مرور سبب ايجاد لك و كك و مكهايي در سطح پوست ميشود كه درصورتیکه براي برطرف کردن آنان چارهاي پيدا نكنيم به سختي از بين ميروند. ولی اين سوال شما بيشتر آرايشي میباشد تا پزشكي ولي به طور كلي ميتوان گفت داروهاي مختلفي امروزه جهت برهنه و صاف شدن موها استعمال ميشود. يكي از مهمترين آن‌ها ژنتيك هست برخي افراد ذاتا از پوستي مقاوم در برابر نور آفتاب و دست اندرکاران مخرب محيطي برخوردارند و تا سنين بالا نيز در برابر پيدايش چروك در رخ مقاومت ميكنند. تعداد كروشه ها معدود، بين 2 تا 7 عدد و در مواردي فارغ از كروشه، حداكثر ارتفاع لارو 20-18 ميلي متر. NPV به دليل دامنه وسيع اثرگذاري بر روي تعداد قابل توجهي از حشرات، درجه ويژه اي را در كنترل بيولوژيك حشرات آفات به خود اختصاص داده است.امروزه پژوهش هاي نوين به خواسته كاربردهاي بيوتكنولوژي بر روي NPV در اکنون انجام مي باشد كه در آينده نزديك، آسمان روشني را در خصوص حامل هاي فعال در پروتيين سازي نمايان خواهد نمود.NPV به دليل قابليت هاي ويژه در همانندسازي سريع، توانايي گسترده اي در سازوكارهاي انتقال ژن از خویش بروز داده است.پژوهش حاضر به منظور بررسي ميزان اثرات NPV بر روي 9 هيبريد كرم ابريشم در قالب طرح كاملا تصادفي مشتمل بر 5 تكرار براي هر هيبريد و هر تكرار با جمعيتي به ميزان 110 عدد لارو پوست اندازي نموده سن چهارم انجام شده است.سوسپانسيون همولنف لاروهاي کثیف پس از خالص سازي بر روي برگ هاي توت به شکل مصنوعي اسپري شده و تلفات حاصل از بيماري گراسري به رخ روزمره تصویب و جمع آوري شده اند.نتايج حاصل از اين آلوده سازي كه کلیدی دوز LD50 و به ازاي هر لارو 550 پي پي ام رخ گرفته است، نشان مي دهد كه هيبريدهاي 110×107 و ( 104×110)×107 داراي بيشترين پيله سلامت و شفيره زنده مي باشند و بيشترين مقاومت را از خویش پیدایش دیتا اند (110×104)×(103×1-m1) و دارای بيشترين عملكرد پيله در زنده اول توليد قرار دارند. عصر شفيرگي در اوايل خرداد در لابلاي برگ پرچم و يا ساقه طي شده، حشرات كامل در نيمه دوم خرداد ظواهر مي شوند. همچنين، نتايج آزمايش نشان داد که لاين هاي کاشته شده در تاريخ کاشت دوم (اواسط خرداد) 9.62 درصد آلودگي و 14.17 % سفيد شدن خوشه بيش تري نسبت به تاريخ کشت اولیه نشان دادند. ارزيابي % سفيد شدن خوشه ناشي از ضرروزیان کرم ساقه خوار برنج نشان داد که 21.42 درصدند لاين ها با و 11.43 % از آن ها مقاوم بودند. نتايج ارزيابي % آلودگي نشان بخشید که لاين هاي 131 (نوک سياه×فجر) اساسی 94.20 درصد و 27 (سنگ طارم×ساحل) اهمیت 91.40 % آلودگي بيش ترين و لاين هاي 2 (طارم×ديلماني) و 70 (ندا/ ((IR58025A×IR-19R) ناچیز ترين % آلودگي را به کرم ساقه خوار برنج داشتند و مي اقتدار اين لاين ها را به عنوان لاين هاي حساس و نسبتا مقاوم معرفي نمود.

ایندکسر