اما در اين مجموعه هم گونه های بسيار متنوعي كفش وجود دارد. جامعه خيلي طبقاتي شده بود و تمامی مي خواستند به هم فخر بفروشند و بهترين راهي كه به ذهن مردمان رسيد، پوشيدن لباسهاي مختص بود. قرن نوزدهم، قرن همه گير شدن مد بود. بسياري قرن چهاردهم را قرن آغاز مد مي نامند. اواخر قرن چهاردهم هم كفشهاي نوك تيز مد شد. در قرن هجدهم هم اوضاع به عبارتی طوري ماند و فقط شكل پاشنه ها کفش اسپرت پسرانه کودک گانه تغيير كرد. وي ادامه داد: تداوم در استفاده از اين كفشها سبب ساز جمع شدن استخوان پا شده و به طرف مخالف كشيده مي شود.اين ناهنجاريها غالبا دردهاي غمگین كنندهاي را درافراد ايجاد مي كند كه تغيير شكل استخوان پا رجوع ناپذير میباشد و در نتيجه فرد مجبور به پوشيدن كفش سفارشي ميشود. 2- قابليت تبخير آن در صورتی زياد باشد با تعدادی بار باز و بسته شدن سرپوش قوطي واكس، محتواي آن خشك و غير قابل استعمال مي شود و در حالتی که قابليت تبخير آن كم باشد به هنگام واكس زدن موجب تأخير فعالیت شده و از براق شدن چرم جلوگيري مي كند. به نوعي پاشنه كفش كه حساس چرم و ميشَن (چرم بز) و مثل آن ساخته بشود «نعلَكي» ميگويند. در قرن چهاردهم، اهمیت پيشرفت صنايع، آرام آرام پارچه و چرم دباغي شده نازك وارد كفش سازي شد. به جاي حرير نیز از چرم رنگي استعمال كردند كه به نظرشان بسيار زيبا بود. هنوز نیز در خيلي از كشورها مردم به دليل گرمي هوا، پابرهنه خط مش مي روند، مانند هندي ها، بنگال ها يا مردم اوگاندا. هر چه پاشنه بلندتر بود، موقعيت آن فرد فراتر مي رفت مثل اين كه در آن روزگار كساني كه از بالا به همه چيزهاي اطراف نگاه مي كردند، احساس توان زيادي مي كردند. از مشكل روش رفتن كه بگذريم، وزن اين نوع كفشها احتمالاً خيلي زياد بوده می باشد مانند اين كه منش رفتن در آن سالها مهم مشقت و بلاي بسيار همراه بوده است. روش رفتن حیاتی كفشهاي پاشنه بلند براي كسانيكه بیشتر وزن دارا‌هستند باعث عدم تعادل ميشود. در اینجا بیشتر به بررسی وب وب سایت کفش اسپرت مردانه لامبورگینی.

ایندکسر