ولی اضطراری بذکر میباشد که عدد به دست آمده برای این سیستم خود یک ظرفیت حساب می شود که می قدرت از آن استعمال کرد. به عبارتی طور که متوجه شدید، به استدلال وجود علت های مختلف، شاید تحلیل و رفع عیب آن به وسیله شما امکانپذیر نیست. بنابرین ۴ عیب اهمیت سیستم داکت اسپلیت را باز‌نگری کردیم و در ادامه به مزایایی که همین سیستم منجر می شود اشاره خوا‌هیم کرد. برای مثال داخل ساختمانمان دما در اتاقی که منحصر کودکمان است بیست و دو درجهی سانتیگراد یا هفتاد و یک فارنهایتی باشد و دمای باطن سالنمان نوزده سانتیگراد یا این که شصت و شش فارنهایتی باشد؛ ولی دمای باطن اتاقی که افراد جوانترند هفده سانتیگراد یا شصت و سه فارنهایتی است، می گردد درجهی دماهای بیرون شده از فنکوئلها بهطور مجزا نسبت به باقی فنکوئلهایمان گزینش نماییم؛ البته داکتاسپلیتها به همین صورت نیستند، چرا که کل سالن و اتاقهای خانه از یونیتی سقفی و کانالهای کشیده شده متصل هستند و تمامشان از دمایی یکسان برخوردارند. پیادهسازی ترموستاتها در اتاقها همینطور اتصال دریچهی ترموستاتیک همپا فرمانهای ترموستاتی بهشکل مداد باز و بسته میگردد به همین ترتیب مقدار هوا روزگار داخل شدن درون اتاقها بسته بر نیازهای آن ناچیز و بسیار میشود؛ همین امکان وجود داراست که هم‌زمان درجهی اتاقها بهشکل انقطاع و همینطور اساسی سد کردن فرستادن هواهای خنک یا این که گرما به اتاقهای بینیاز به تغییر تحول هوا از هدر دادن انرژیها پیشگیری نمود؛ در نهایت هدر رفت انرژیشان در قیاس سایر سیستمها همچون فنکوئلها و مینیچیلرها متعادل میشوند. پیشتر عنوان کردیم که این سیستمها کل گوشه و کنار داخل را یکباره و نیز اندازه تغییر تحول میدهند؛ مثلا اتاق ما تغییر هوا لازم دارد، باقی سالنها و اتاقهایمان که وصل به سیستمهای تهویهاند نیز تغییر و تحول دما پیدا میکنند، طبیعتاً مقدار انرژیهای مصرفی بالایی دارند که بیهوده بوده و برقهای مصرفی همین سیستمها بالا میرود؛ همینطور هزینهی بهرهگیری از اینگونه سیستمها مالامال دردسر میشوند. هوا ساز داکت اسپلیت به صورت توکار باطن سقف وصل می گردد و بعد از آن اصلی به کار گیری از نتورک کشی هوا را به اتاقها و سایر مکانها انتقال میدهد. در این دستگاه برخلاف اسپلیتهای معمولی، از الکتریسیته و کمپرسور در این تراز استفاده نمی‌شود و گرما در داکت اسپلیت به کمک آب گرم تولید میشود.آب گرم باعث گرم شدن هوای درون یونیت داخلی شده و آنگاه هوای گرم بوسیله لولهها به اتاقها انتقال مییابد. در صورتی که شما هر گونه سوالی در رابطه مهم چه جایی و شیوه استفاده از داکت اسپلیت 60000 دارید، می توانید کلیدی ما در کاغذ وب تماس بگیرید.

ایندکسر