قطعهای در دو طرف انشعاب کانالهای هوارسانی که در ابعاد مشخص و استاندارد را روزنه هوا گویند. جانماییِ روزنه گردِ جت نازل در بدنه روزنه سقفی تایلی ،باعثِ پرتاب مستقیمِ جریانِ هوای کانالِ اهمیت به محیط می گردد، چرا که تیغه های مستقیمِ دریچه جت نازل هیچ اصطکاکی در مسیر خروج جریانِ هوا ایجاد نکرده و مستقیم ترین حالتِ خروجِ جریان هوا را از روزنه بعهده دارد. دریچه سقفی تایلی کلیدی روزنه گرد تخت هم میتواند باطن شبکه های تایلِ سقفِ کاذب، کارگزاشتن و تعبیه شود و هم بصورتِ مستقیم در بدنه ی سقفِ اهمیت پیچ و نصب گردد.از روزنه سقفی تایلی حیاتی دریچه گرد تخت جهتِ خروج هوا بصورتِ تعدیل شده در محیط های متفاوت به کارگیری میشود.دریچه سقفی تایلی با روزنه گرد تخت از خروجِ هوای داخل کانال بصورتِ پرتابی پرهیز میکند. هر کدام از مدلهای روزنه سقفی حساس دقت به وضعیت ذکر شده، اهمیت بها متفاوتی خواهند بود. زیبایی همین گونه از دریچههای سقفی موجب افزایش نمای بصری ساختمان خواهد شد. ساختارِ قسمتِ دریچه گرد پر رنگ بسیار شبیهِ دریچه گرد تخت می باشد کلیدی این تفاوت که لایه های میانیِ همین دریچه گرد بصورتِ اُریپ و زاویه دار در کنار نیز قرار گرفته اند و این لایه بصورتِ هِرم مونتاژگردیده و باعثِ طراحیِ زیبا در گوشه و کنار می شوند. مدلهای کلاف پهن و کلاف دور باز از انواع همین دریچه بوده و استفاده هم‌زمان از دمپر سبب نصب دریچههای چهار طرفه در واحدهای اداری، مسکونی، رستوران و بیمارستان ساخت روزنه سقفی شده است. روزنه سقفی چهارطرفه از پرکاربردترین روزنه های سقفی می باشد.این گونه دریچه سقفی سازه به ساختارِ متقارنِ خویش باعثِ تعدیلِ پرتابِ هوا به کلیه جهاتِ دریچه می شود. کلیه ی روزنه های فوق( روزنه سقفی یک،دو،سه و چهارطرفه به انضمامِ روزنه سقفی مشبک) میتوانند هم بصورتِ بادمپر و نیز بصورتِ بدونِ دمپر تولید و عرضه شوند. ۵- روزنه سقفی تایلی بدون فریمِ ترکیبی حساس روزنه مشبک( لانه زنبوری). سطحِ بدنه ی روزنه سقفی تایلی بدون فریمِ الومینیومی دارای رنگ کوره ای در رنگهای متنوع قابل پوشش می باشد. ذ- روزنه سقفی تایلی ورقه ای اساسی روزنه گرد سونایی . ح- دریچه سقفی تایلی کاغذ ای اساسی روزنه گرد بلندگویی (تخت). ۶- روزنه سقفی تایلی بدون فریمِ ترکیبی حیاتی دریچه گرد تخت( بلندگویی). ۹- روزنه سقفی تایلی فارغ از فریمِ ترکیبی حساس روزنه گرد جت نازل. روزنه سقفی تایلی اهمیت دریچه گردِ جت نازل عموماً بوسیله یک رابطِ کانالی به لاینِ اصلیِ نتورک هوا متصل میشود. سطحِ بدنه ی دریچه سقفی تایلی کلیدی دریچه گردِ جت نازل به وسیله رنگ کوره ای در رنگهای متنوع پوشش دیتا و به بازار عرضه میشود.

ایندکسر