زائران 400: اصول گرانیت ، مردان مرمردر حالی که آمریکا شکرگذاری دیگری را جشن می گیرد ، مستعمره پلیموث مدت هاست که از بین رفته است ، اما ارزش هایی که نشان می دهد هنوز ما را ملزم می کند.منبع: star-news.ir

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>