سانفرانسیسکو میخ دیگری را در تابوت خودش می گذارد
برای شهری که اکنون با نابودی مالی روبرو است ، “مالیات بر ثروت” تازه تصویب شده آن نمی توانست در شرایط بدتری رقم بخورد.


منبع: star-news.ir

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>