سقف برداشت روزانه وجه از خودپرداز بانک ها در 3 استان مرزی 500 هزار تومان بود.