سدیم در خون حل می شود و در نگهداری فشار خون خرید سدیم هیدروکسید نقش اصلی دارد. سدیم در مراقبت تراز قابل قبولی از آب در سلول ها نقش دارد. عامل ها آیتم باز‌نگری شوری در دو مرحله و سالیسیلیک اسید در سه سطح بود. میزان دریافت سدیم در قالب دو یادآمد 24 ساعته خوراک و یک نمونه ادرار 12 ساعته آیتم تحلیل قرار گرفت. هر دو دستگاه عضلانی و دستگاه عصبی برای کارایی صحیح به جریان های الکتریکی نیاز دارند. سدیم ماده معدنی میباشد که به جهت کارایی صحیح بدن مورد نیاز است. اهمیت همین حال، عمده اشخاص به مراتب بخش اعظم از مقدار نیاز بدن خویش سدیم مصرف می کنند. برای سلول های ماهیچه ای، این جریان های الکتریکی انقباض عضله را تحریک می کنند. چنانچه حجم خون یا این که میزان سدیم خیلی مضاعف شود، بدن همگی ها را به جهت دفع سدیم مازاد تحریک می نماید و حجم خون را به حد طبیعی خودش گشوده می گرداند. این بدان معناست که کانال پتاسیم نمیتواند انرژی اضطراری برای جداسازی مولکولهای آب را از یون سدیم تامین کند و به این ادله سدیم به حجم واقعی خود که کوچکتر از پتاسیم می باشد نمیرسد. سلول ها از پمپ های مولکولی به جهت بالا نگه داشتن سطح سدیم در بیرون از سلول به کارگیری می کنند. چهار تیمار در سطوح 0, خرید نیتریت سدیم صنعتی 1، 5/ 1 ،2درصد بنتونیت در سه تکرار به جهت هر یک حیاتی پروتئین (61/0±45) و چربی اثبات (77/.±16) فرموله و تنظیم شد. کارایی کوانتومی فتوسیستم II (Ø PSII)، بیشینه کارایی فتوسیستم II (Fv/Fm) به طور معنیداری پایین تأثیر تیمار شوری قرار گرفت و به ترتیب حدود 8 و 18 درصد کمتر یافت. مصرف غذاهای فرآوری شده خویش را کمتر دهید، زیرا این مواد اکثر زمان ها سدیم اضافی متعددی دارند. تنش شوری مقدار عنصرها معدنی را هم در برگهای ذرت ذیل تأثیر قرار اعطا کرد و منجر کاهش مقدار پتاسیم و مس و افزایش میزان سدیم، فسفر، منیزیم، آهن، روی، منگنز و بور شد و بر مقادیر نیتروژن و کلسیم تأثیری نداشت (جدول 2). در مقایسه مهم شاهد، تیمار خیساندن بذر در آب سبب ارتقا یونهای کلسیم و آهن و کاهش یونهای فسفر، سدیم، روی، منگنز و بور در گیاهان زیر تنش شوری شده است. مقادیر قابل توجهی سدیم در ایجاد سدیم آلکیل سولفات به عنوان ماده حیاتی در شوینده های تصنعی به کارگیری می شود. به تیتر مثال به عبارتی طور که در جدول 4 تماشا می فرمایید در همین مطالعه اثبات شده می باشد سدیم مایع دیالیز کلیدی بیشتر وزن مابین دیالیز رابطه مفهوم دار و مستقیم دارد و کلیدی ارتقا سدیم مایع دیالیز وزن مابین دیالیز بیماران ارتقاء می یابد. به تیتر مثال می توانید اولی دوز را صبح (بین 7 تا 8 صبح) و دومی دوز را شب (بین 7 تا 8 شب) مصرف کنید.

ایندکسر