چنانچه شما و یا این که اطرافیانتان به عارضه ژنیکوماستی کاذب دچار هستید، تا اخیر مطالب همپا ما باشید تا بهطور کامل حیاتی همین عارضه آشنا شوید. این حالت ژنیکوماستی کاذب نامیده مى شود. همین معالجه میتواند یک ظاهر طبیعیتر در منطقه سینه مردان تولید کد و در نتیجه معالجه ژنیکوماستی بیشتر آقایان و پسران میتوانند احساس لطف در زمان در آوردن لباس خود داشته و دیگر نیازی به استفاده از لباسهای گشاد یا این که یکسری لایه به جهت پوشاندن سینههای خویش نداشته باشند. مدت روزگار جراحی ژنیکوماستی حدود 1.5 ساعت زمانه می موفقیت و در شکل نیاز می بایست یک روز را در بیمارستان بستری ماند. سازمان نظام وظیفه همین اشخاص را از خدمت مستثنی کرده هست که بیماری ژنیکوماستی هم از جمله این ژنیکوماستی عمل بیماری هاست. در اخذ معافیت طبی ژنیکوماستی این نکته فراوان حائز کلیدی است که اصلی دقت شدت و مدل بیماری ممکن است معافیتی که به مشمول تعلق می گیرد اشکال متمایز داشته باشد. ژنیکوماستی گذرا نیز غالبا در زمانه بلوغ حادثه میافتد. مصرف الکل، ماری جوانا، مت آمفتامین و هروئین نیز ممکن هست سبب ساز ژنیکوماستی شود. ژنیکوماستییا بزرگشدن پستان مردانه اهمیت لهجه گاینکومستیا (به انگلیسی: Gynecomastia) که مهم نام بزرگشدن خوشخیم پستان مردان نیز شناخته ، میشود، به پرورش غیرطبیعی غدد پستانی تبارک در مردان و در سرانجام بزرگشدن پستان آن ها گفته میشود. در مواقعی که درمان دارویی نتواند عارضه را درمان کند و مدت روزگار طولانی ، از ساخت همین عارضه در مریض پیشین باشد ، اقدام درمانی مطلوب جراحی می باشد. جراحی اکثر زمان ها به شکل اندوسکوپی انجام می شود، به همین مفهوم که تنها برش های کوچکى ساخت می شود. همچنین در بعضی مواقع سازه به میل بیماران امکان دارد فعالیت های زیبایی دیگری هم در کنار همین فعالیت انجام شود. پزشک معالج از شما سوالاتی درمورد سوابق ى طبابت و دارویى شما و سوابق ى بیمارى هاى خاص در خانواده شما خواهد پرسید. درصورتیکه اهمیت وجود معالجه اول یا این که ارزیابى دوره اى، کماکان سینه هاى ژنیکوماستی دارید، ممکن است پزشک جراحی را سفارش کند. بعد از آن از کار به اتاق ریکاوری منتقل شده و همچنان از نزدیک ذیل چک و محافظت قرار خواهید گرفت. هنگامی که شما این مقاله را دوست داشتید، مایل به داده ها بیشتری در رابطه حیاتی چربی ها در کجای بدن ذخیره میشود وب وب سایت خویش باشید.

ایندکسر