عنوان IX و هویت جنسیتی: بایدن ممکن است قوانینی را برای روند قانونی دولت ترامپ تغییر دهد


عضو NRPLUS عضو

آ
ضبط به عنوان IX اصلاحات فدرال در قانون آموزش قانون حقوق شهروندی از 1972 ، “هیچ شخصی در ایالات متحده نمی تواند از هیچ برنامه آموزشی محروم ، محروم یا تبعیض آمیز باشد. یا فعالیتی که کمک مالی فدرال دریافت می کند. “

در دهه های گذشته از تصویب این قانون ، دادگاه ها حکم دادند که تبعیض جنسی می تواند جرم جنسی محسوب شود در صورتی که منجر به عدم دسترسی زن به آموزش شود. در سال 1999 ، دیوان عالی کشور رأی داد Davis v. مونرو که آستانه چنین تخلفی چنین است
منبع: star-news.ir

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>