قضات محافظه کار علیه ادعاهای حقوقی جناح راست Iffyآنها پرونده های ضعیف را از وکلای محافظه کار شکایت می کنند و برای آن مشروعیت کسب می کنند.منبع: star-news.ir

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>