این همان موضوعی هست که یک پخش (هدیونیت) در مدارات خویش کارایی می شود که در آیتم فرکانسها انجام دهد و غالبا به اسم تهیه LOUD شناخته می شود؛ بدینگونه که مرحله فرکانسهای بالا و ذیل در دسیبل های اندک را ارتقاء می دهد. ولی هیچ محدوده دقیقی برای همین جور بندی وجود ندارد ولی به طور کلی به شکل پایین شناخته می شوند. بلندگوهای دو طرفه همینطور به عنوان بلندگوهای کواکسیال شناخته می شوند و واحدهای استاندارد صرفا شامل یک woofer و twitter در نظر گرفته می شوند در حالی که بلندگو 3 طرفه اصلی woofer ، twitter و مؤلفه در بین منزلت بیشتر شده است. تقویت کننده یا همان آمپلی فایر یکی از از دو جزء سیستم صوت عمومی هست که شما میتوانید بخش عمدهای از پول خویش را صرف آن کنید. کافی است بسته به توان خروجی باندها و بلندگوهایی که دارید یک ماژول آمپلی فایر کلیدی اقتدار 12 ولت مبداء آمپلی فایر زیمر تغذیه تنظیم کنید. علاوه بر خرید نقدی، میتوانید اهمیت خرید کردن قسطی، محصولات صوتی را از این دکان تهیه و تنظیم کنید. ولی همین بدان مفهوم نیست که این سری از بلندگوها امکان پخش صداهای بلند را ندارند. ساندبارها بهطورمعمول تعداد ۲ تا ۵ اسپیکر را پشتیبانی میکنند، البته محدودیتی در تنوع تعداد اسپیکر نیست. دقت به این نکته حساس میباشد که خصوصیت اساسی در انتقال توان Maximum RMS هست و در واقع اقتدار اوج کارایی نیست ، زیرا بسیاری از اشخاص تمایل دارند به آن فکر کنند. هدیونیتهایی که از آن به اسم آمپلی فایر 50 وات InDash یاد میشود. وقتی که دوباره به محل بیحرکتی خود بر میگردد آن گاه از نهایی حرکت ۹۰ درجه، یک چرخه ۳۶۰ جايگاه تمام را طی کرده است. زمانی که به محل بیحرکتی خویش برمیگردد در واقع یک حرکت ۱۸۰ سکو داشته است و به سمت زاویه ۲۷۰ درجه رو به عقب حرکت خویش را ادامه می دهد که به حداکثر دامنه حرکتی رو به عقب خود رسیده است. زمانی که کاغذ یک اسپیکر (از تویتر تا سـاب ووفر ، ووفر) از حالت بی حرکتی در ۰ سکو به سمت بالا حرکت می کند، در سیکل حرکتی خود به یک چهارم آن ۳۶۰ جايگاه یعنی ۹۰ جايگاه میرسد و در این موقعیت به حداکثر دامنه حرکتی رو به جلو خویش رسیده است.

ایندکسر