فردانش، هاشم، مبانی نظری تکنولوژی آموزشی، ص۲۴، تهران، سمت، ۱۳۷۳، چاپ دوم. فردانش، هاشم، مبانی نظری تکنولوژی آموزشی، ص۱۷، تهران، سمت، ۱۳۷۳، چاپ دوم. فردانش، هاشم، مبانی نظری تکنولوژی آموزشی، ص۱۶، تهران، سمت، ۱۳۷۳، چاپ دوم. گرچه قبل از این سال در دروس لیسانس تربیت معلم و علم ها تربیتی، دروسی اهمیت عنوانهای مقدمات تکنولوژی آموزشی، ایجاد و کاربرد مواد آموزشی یا نقش وسایل رابطه جمعی در تدریس و رویش گنجانده شده بود، البته در دوره فوقلیسانس دروسی از قبیل طراحی سیستمیک آموزشی، تهیه و تنظیم خودآموزها، روانشناسی تربیتی و یادگیری، آمار و سنجش هم چشم میشود. همین واقعه مهم توجه به الگوها و نظریههای رابطه از سوی دستاندرکاران وسایل سمعی و بصری در اوایل سالهای ۱۹۵۰ به وقوع پیوست. همین اداره علاوه بر چک کردن بر تمامی فعالیتهای هنری، مسئولیت استعمال از وسایل سمعی و بصری مدارس را هم عهدهدار بود. اعتنا به فیلم به عنوان یک رسانه آموزشی در مرحله جهانی باعث شوید این اداره مبادرت به تشکیل جشنوارههای بینالمللی فیلمهای آموزشی کند. «استراتژی تکنولوژی» زمینه هایی از تکنولوژی را توصیه می کند که سازمان باید به دنبال آنان باشد.«تحلیل توانمندی» ممکنست آن مدل تکنولوژیهایی را سفارش نماید که برای جذب و توسعه مطلوب باشند و بالاخره این که «خط سیر محصول» هم ممکن است تکنولوژیهایی را توصیه کند که سود مازاد برای کمپانی به همپا داشته و موجب پیشرفت کمپانی شوند. پیت همت می­کند در ابتدای کتاب، تکنولوژی را تمجید کند و آنگاه از آن مدلی ارائه دهد. پیدایش بینش سیستمی و کاربرد آن در زمینه آموختن و تربیت و بهخصوص در راستا برنامهریزی آموزشی بود. هدف اهمیت مدیریت تکنولوژی آن می باشد که اهمیت شناخت درست ماهیت تحولات فنی، بالاخص در بخش تکنولوژی های پیشرفته همت کند تحولات فوق را آنچنان سوق دهی کند که خیر فقط کمپانی ها و بنگاه های متعدد بتوانند حیاتی اطمینان به تکنولوژی های خود اتکا نمایند، بلکه اهمیت فرصت طلبی، راستا برد آن‌ها را در عرصة رقابت جهانی اخبار تکنولوژی ذا هم آماده نماید. تلویزیون آموزشی در سال ۱۳۴۳ تحت نظر وزارت تدریس و پرورش تاسیس شد و فعالیت خود را سپس از دو سال، حیاتی پخش برنامههای درسی در راستا فیزیک، شیمی، جبر، علم ها طبیعی، لهجه و فرمان فارسی آغاز کرد. طرز تدریس در دانشکده مکاتبهای از نحوه ارسال کتب و نوار شنیداری و گاه کلاس حضوری از بین بردن گونه های بود. تراز بعدی تکنولوژی در ایران، تولید دانش کده مکاتبهای ابوریحان بیرونی برای آموزش کارکنان دولت و اهمیت تکیه بر آموزگاران تاسیس شد. همین گزارش نشان می دهد که ۴۰ درصد از رهبران صنعت تکنولوژی معتقدند هوش تصنعی و مصنوعی و یادگیری ماشینی، موتور پیشران نوآوریهای آینده میباشند و به همین دلیل می بایست برای بهرهگیری بیشتر در آن‌ها سرمایهگذاری کرد.

ایندکسر