هاوس لایحه ای را برای جرم زدایی ماری جوانا در سطح فدرال تصویب کرداین اتاق روز جمعه لایحه ای را برای غیرقانونی دانستن ماری جوانا در سطح فدرال تصویب کرد و برای اولین بار هر یک از قوه های مقننه اقدامی را برای این منظور تصویب کردند.منبع: star-news.ir

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>