وزارت آموزش و پرورش بتسی دیووس: حمایت از معلم


عضو NRPLUS عضو

R
ead اخبار و خبرنگاران به شما خواهند گفت که هر معلم در کشور در پایان دوره وزیر آموزش و پرورش بتسی دیووس با آرامش آه می کشد. در واقع ، این معلم پس از بررسی سریع میراثی که از خود به جای گذاشته ، معتقد است که شکایت ، و نه جشن ، اشکالی ندارد.

تصمیم DeVos برای لغو دولت اوباما بیشترین عصبانیت رسانه های روزنامه نگاری را برانگیخته است. به عنوان مثال ، این دستورالعمل های وزارت آموزش و پرورش را تشویق می کند که مدارس فردی را تشویق می کند تا متناسب با جمعیت شناسی نژادی مدرسه ، نتایج را برای دانش آموزان توزیع کنند. این حرکت او اتهامات نقض را برانگیخت …
منبع: star-news.ir

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>