پرداخت غرامت برای صدمات جانی به بیش از 14000 فرد واجد شرایط