شنا موجب می‌گردد اکسیژن بیشتری در ماهیچهها جریان یابد و شما را وادار می‌کند تا تنفس خویش را منظم کنید. در عوض برای رسیدن به خط ساحلی حساس یک زاویه قطر که با جریان، جریان دارد برنامه ریزی کنید. هنگامی شرکتکنندگان در آب غوطهور بودند، جریان خون در شریان مغزی میانی آن ها به مقدار ۱۴ درصد افزایش یافت، در حالی که جریان خون در شریان مغزی خلفی آن ها هم ۹ % ارتقا داشت. در حالی که بعضی از اشخاص عملکرد می کنند تا جایی که می توانند این حرکت را در یک بازه وقتی مشخص انجام دهند تا وقتی که خسته شوند، این یک راهکار پیشنهاد شده برای ورزش روزمره وجود ندارد زیرا می تواند سبب ساز به جراحت شود . همگانی ترین مدل میکوز در پا رخداد می افتد و به آن قارچ پا می گویند. پاها در در آغاز و هنگام حرکت به سمت پایین، صاف و محکم نگه داشته شده و سپس اهمیت خمیدگی مختصر زانوها که اجازه می دهد تا پا در مسیر قوسی شکل بزرگتری به حرکت درآید، به انتها میرسند. وقتی که شناگر در حال مسابقه دادن است، نیاز به انرژی به سرعت ارتقا مییابد که همین انرژی در در آغاز از رویکرد سیستم انرژی بیهوازی بیلاکتیک و سپس از نحوه سیستم انرژی بیهوازی بالاکتیک و سیستم انرژی هوازی تأمین میشود. در این مطلب سعی کردیم از جنبه های گوناگونی به تمرین شنا بپردازیم. شنا از روزهای باستانی خود تا کنون راهی طولانی را حلقه شنا حیوانات طی کرده است. در صورتی که بچه خود را به استخر بردید، مواظب او باشید تا به لوازم برقی اطراف استخر نزدیک نشود. شما بایستی در عرض چندین دقیقه در محل کار خویش باشید. به طور ایده آل بدن شما بایستی به مسیری مارپیچی به سمت بالا و پایین راه بپیماید، به این نحو که سر و تنه شما بالا بیاید و نصفه پایینی تن آنرا دنبال کند. این رقابتها روزهای ۲۵ تا ۳۰ آذر ۱۴۰۰ برگزار میشود. شنای قورباغه یک عدد ازچهارنوع شنای اهمیت میباشد که مسابقات آن رسما برگزار میگردد و در عین حالا این شنا عشق مندان اکثری دارد، چون احتیاج کمتری به صرف انرژی نسبت به شنای کرال سینه دارد. اگر آب و حبابهای ناشی ازپا زدن جوششی نداشته باشد، بیانگر این میباشد که پاها در تراز پائینی از حد لازم در اکنون حرکت است. درصورتیکه شما هم نظری و یا تجربه ای از تمرین شنا سوئدی دارید برای ما بنویسید. چنانچه در آب و هوای خشک و خنک زندگی میکنید، در بیشتر مواقع در خانه یا در محل کار تان هوای خشک تنفس میکنید.

ایندکسر