کارگران 712،000 ادعای بیکاری ارائه داده اند که مجموع همه گیرها به 69 میلیون نفر رسیده استکارفرمایان 12.1 میلیون از 22 میلیون شغلی را که در ابتدا در مارس و آوریل در آغاز همه گیری از دست رفته بود ، بازیابی کردند.منبع: star-news.ir

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>