6 سود بانکی برای دارندگان حساب بازرگانی در نظر گرفته شده است