شما می توانید برای ارتباط با استار نیوز از آدرس نامه الکترونیکی پاییین استفاده کنید:

info@star-news.ir

ایندکسر